Obchodné podmienky

billboard

1.Všeobecné ustanovenia Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým sú Slovenské trvalky, s.r.o. , so sídlom Suchá  nad Parnou 125, 91901 Suchá nad Parnou, IČO:47430567, IČ DPH: SK2023902430, zapísané v Obchodnom registri SR,  Okresného súdu Trnava, dňa 12.10.2013 (ďalej len "predávajúci") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.slovensketrvalky.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Trnava

Pekárska 23

917 01 Trnava

email: tt@soi.sk

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

2.Definície E-Shop: je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.slovensketrvalky.sk umožňujúci nakupovanie tovaru na uvedenej stránke Kupujúci: je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať cez E-Shop a uzavrieť s ʹʹpredávajúcimʹʹ kúpnu zmluvu. Je to osoba, ktorá za účelom nákupu riadne vyplnila cez E-Shop záväznú objednávku a doručila ju  ʹʹpredávajúcemuʹʹ. Predávajúci: je ním prevádzkovateľ Slovenské trvalky, s.r.o., IČO: 47430567 Registrácia: jedná sa o vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie aj osobných údajov kupujúceho. Údaje označené hviezdičkou sú povinné pre úspešnú registráciu. 

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru a jeho cenu, miesto a spôsob dodania tovaru a cenu za doručenie tovaru. 

Termín dodania: je to predpokladaný termín dodania tovaru. Jedná sa však o predbežný termín a nie je záväzný. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, prekážkach pri dodaní, prípadne iných nepredvídateľných udalostí, ktorým nemohol dodávateľ zabrániť, sa môže meniť.

Aktuálna ponuka: je ponuka tovaru zverejnená na stránke www.slovensketrvalky.sk. Zmeny v aktuálnej ponuke budú zverejnené na danej stránke.

3.Uzatváranie kúpnych zmlúv:

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim prostredníctvom E-Shopu www.slovensketrvalky.sk, prípadne na adresu jeho sídla firmy, prostredníctvom elektronickej komunikácie formou emailu.

4.Objednávka a popis tovaru: 

Objednávka sa považuje za záväznú ako pre objednávateľa, tak i pre dodávateľa. Objednávateľ objednávkou prehlasuje, že si tovar záväzne objednáva u dodávateľa, dodávateľ tiež berie objednávku za záväznú. Objednávateľ má právo až do momentu vyexpedovania objednávky na jej bezplatné stornovanie. Dodávateľ sa pokúsi vyvinúť všetko svoje úsilie, aby dodal objednaný tovar v čas a v plnej miere objednávky. Vyhradzuje si však právo na stornovanie objednávky, ktorá sa objaví duplicitne, prípadne objednávku zákazníka, ktorý v minulosti odmietol prevzatie balíka s úmyslom poškodiť dodávateľa. 

Fotografie rastlín

Obrázky uvedené na stránke e-shopu zachytávajú dospelé rastliny vo vrchole kvitnutia pestované v ideálnych podmienkach, preto sú považované za ilustračné a farebné odtiene sa môžu odlišovať. Smerodajný je najmä údaj o veľkosti kontajnera, nakoľko výška rastlín sa mení každým dňom a nie je reálne výšku pri dodaní popisovať pri každom produkte aktuálne.

5.Cena tovaru 

Cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Náklady budú kupujúcemu účtované osobitne, podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu dodávateľovi. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet dodávateľa alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi.

 

6.Dodacia lehota 

Dodávateľ upozorňuje, že nie všetok tovar je možné hneď vyexpedovať. Jedná sa o rastlinný materiál, ktorý má špecifické potreby na skladovanie. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať stanovený termín, pokiaľ však nedôjde k nepredvídateľným udalostiam (zmena klimatických podmienok, nálety škodcov), ktoré aj s vynaložením všetkých síl nedokázal odstrániť. Dodávateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia stiahnuť tovar z ponuky, hoc na uvedený tovar prijal objednávku. Jednotlivé druhy rastlín dodávame v období najvhodnejšom pre ich vysádzanie, pričom dodržujeme základné agrotechnické termíny. Dané termíny sa rok od roku môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok. Vo všeobecnosti sa prijímajú objednávky od polovice januára a tovar sa expeduje začiatkom marca, až do polovice novembra (v závislosti od klimatických podmienok).

Dodacia lehota od vytvorenia objednávky do jej doručenia, pokiaľ sa nejedná o bankový prevod, bude trvať 3 až 5 pracovných dní (sobota a nedeľa nie sú pracovnými dňami).

Objednávky vybavujeme podľa prichádzajúceho poradia. Rastliny sú balené v deň expedície, aby sme zaručili maximálnu čerstvosť dodávaného rastlinného materiálu. Odoslanie zásielky oznamujeme odoberateľovi prostredníctvom mailu.

7.Dodanie tovaru 

Nami dodávaný tovar dôkladne označujeme plastovou zapichovacou etiketou a zabalený v ekologických obaloch zasielame kuriérom. K hodnote objednaného tovaru odberateľovi účtujeme prepravné a balné. 

Doručenie balíka pre SR

Za doručenie objednaného rastlinného materiálu prostredníctvom kuriérskej služby v rámci SR bude účtovaný zákazníkovi poplatok vo výške 5,50 EUR. Pri hodnote objednávky nad 100 eur nie sú prepravné náklady v rámci SR účtované. Tovar bude doručený do 48 h od zabalenia do vašich rúk. Rastlinný materiál je zabalený v kartónovej krabici, každá rastlina je označená menovkou a zabalená v papierovom obale, aby nedošlo k poškodeniu.

Doručenie balíka do ČR a krajín Európskej Únie

Cena dopravy pre doručenie do ČR je 7,5 EUR . Pre ostatné krajiny v rámci Európy je určovaná individuálne na základe objemu a hmotnosti balíka. 

Dobierka

Ak je zvolená platba formou dobierky, je účtované ku zásielke dobierne vo výške 1,50 EUR


Platba vopred kartou/bankovým prevodom

V prípade platby vopred na účet, platby kartou sa neúčtuje dobierny poplatok. Zásielka bude vyexpedovaná až po pripísaní platby na účet príjemcu. Rastlinný materiál je zabalený v kartónovej krabici, každá rastliny je označená menovkou a zabalená v papierovom obale, aby nedošlo k poškodeniu.

Osobný odber objednávky

Osobný odber objednávok je možný po pripravení objednávky (1 až 3 pracovné dni) na adrese nášho expedičného strediska na Modranskej 1/A Trnava, vždy v utorky a štvrtky medzi 10. až 15. hodinou. Mimo výdajné dni a hodiny je nutné sa dopredu dohodnúť so zamestnancami na výdaji, nakoľko objednávku musíme pripraviť a predovšetkým musíme byť pri výdaji prítomní. Ďakujeme za pochopenie.

Záverečné ustanovenia o prevzatí tovaru

Objednávateľ sa zaväzuje, že balenie s tovarom otvorí bezodkladne po prijatí tovaru u kuriéra. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prijatí oznámenia o odoslaní objednávky, prípadne po zanechaní odkazu dopravcom prevezme tovar od dopravcu bezodkladne a v čo najkratšom čase, aby nedošlo k poškodeniu, prípadne znehodnoteniu tovaru. V prípade, že zákazník neprevezme tovar bezodkladne, prechádza nebezpečenstvo hroziace (z dôvodu poškodenia zásielky neprebratím tejto zásielky včas) na objednávateľa.

8.Záruky a reklamácie

V zmysle § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre, úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke alebo je dodaný tovar zamenený.

Zákazník je povinný reklamáciu podať písomne a to buď formou listu na adresu dodávateľa, alebo formou elektronickej komunikácie. Dodávateľ nezodpovedá za nedoručenie emailovej správy do schránky prevádzkovateľa, prípadne za stratu reklamácie prostredníctvom pošty, t.j. nedoručenie obyčajnej poštovej obálky. Príjem emailovej reklamácie dodávateľ potvrdí písomne formou emailu. 

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie v zmysle § 34  a násl. Zákona č. 40/1964 Z.z. a preto je povinný pri reklamácii postupovať nasledovne: • Zaslať fotokópiu faktúry 

• Uviesť názov reklamovanej rastliny

• Počet reklamovaných rastlín 

• Dôvod reklamácie

• Dátum 

• Podpis 

• Telefonický kontakt

Chýbajúce rastliny

V prípade, že nebola dodaná fakturovaná položka, vyhradzujeme si právo na naše náklady poslať chýbajúcu rastlinu v čo najkratšom čase.

Ak je medzičasom položka vypredaná, so súhlasom zákazníka bude produkt zaslaný dodatočne formou náhrady. Druhou možnosťou je vrátenie výšky kúpnej ceny formou darčekového poukazu alebo vrátením sumy chýbajúceho tovaru na účet zákaníka.

Úhyn rastliny

V prípade, že dôjde k úhynu rastlín, posudzuje sa každá reklamácia jednotlivo, t.j. skúma sa, ako došlo k úhynu a objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť dodávateľovi pri zisťovaní skutočností podstatných pre posúdenie reklamácie. Preto aj uhynutý tovar nevyhadzujte! V prípade, že zákazník požaduje vrátenie peňazí za uhynutý tovar, poškodený tovar, prípadne jemu nevyhovujúci tovar, je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vrátiť na adresu prevádzkarne dodávateľa. V prípade, že odmietne objednávateľ uvedený tovar vrátiť, reklamácia sa považuje za neopodstatnenú.

Dodávateľ je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. O forme vybavenia reklamácie rozhoduje vždy dodávateľ mimo vyslovene zákonom stanovených podmienok. Snahou dodávateľa je, aby reklamácia bola vybavená čo najskôr a k spokojnosti zákazníka, avšak každá reklamácia je posudzovaná individuálne. 

Dodávateľ nezodpovedá za vady na tovare spôsobené:    

   - mechanickým poškodením (nalomené časti listov alebo stoniek v menej ako polovici objemu rastliny)  

    - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou (mráz, sucho, povodne), alebo zásahom „Vyššej moci“     

   - nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, prípadne nesprávnym pestovaním  a umiestnením stanovišťa

Vizuálny vzhľad rastlín nie je považovaný za oprávnenú reklamáciu, pokiaľ rastlina obsahuje suché listy, je zastrihnutá  z dôvodu spätného rezu, alebo je prirodzene v nižšom vývojovom štádiu (fenofáze) a je vhodná na výsadbu, t.z. že po vysadení bude prosperovať, nie je reklamácia uznaná ako opodstatnená, zákazník má v tomto prípade právo rastliny vrátiť v súlade s bodom 9. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy.

Ostatné práva a povinnosti neupravené v reklamačnom poriadku sa riadia príslušnými právnymi predpismi v zmysle zákonov SR. Nezasielajte nám zásielky s reklamovaným tovarom na dobierku, z technických dôvodov ich nemôžeme prijať.

9.Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 3 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, dodávateľ  žiada o dodržanie nižšie uvedených podmienok: 

Vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zaslaný v potvrdzujúcom emaili o prijatí objednávky a poslať ho späť elektronicky, alebo poštou na naše kontaktné adresy. Tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené.

1.tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) 

2. spolu s tovarom je nevyhntuné zaslať kópiu dokladu o kúpe (faktúra) a číslo účtu zákazníka, na ktorý má byť prevedená platba. Tovar je potrebné vrátiť v pôvodných obaloch, teda v kartónových krabiciach ktoré boli doručené. 

3.tovar odporúčame vo vlastnom záujme posielať doporučene a poistený, prípadne ho vrátiť osobneDoporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku dodávateľ neprevezme.

Podľa § 9 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku budú spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátené všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci, alebo ním určená osoba prevezme všetky časti zaslaného tovaru.

10. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@slovensketrvalky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11.Ochrana osobných údajov Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania dodávateľovi a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.slovensketrvalky.sk Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane. Internetový obchod www.slovensketrvalky.sk  si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi).

Kupujúci má právo na likvidáciu svojich údajov, žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu prevádzkovateľa. Ďalej má právo nedostávať reklamné emaily prevádzkovateľa, právo odmietnuť je možné písomne na adrese prevádzkovateľa, prípadne v informačnom emaile, kde je možnosť odhlásiť sa z prijímania týchto správ. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, pričom ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese dodávateľa a spracovateľa osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Slovak Parcel Service s.r.o. IČO: 31329217, AP EKO,s.r.o. (IČO: 45303941), Krea SK, s.r.o. (IČO:36553433)

Obchodné podmienky platia od  26. 1. 2023.

Nakúpte ešte ďalšie produkty v hodnote 100,00€ a Kuriérska služba SPS vám bude v rámci SR k dispozícii úplne ZADARMO.
Počet položiek: 0
€0,00
shopping_cart Zobraziť